عنوان
عنوان

حداقل کردن حداکثر
همزمان با سراسر کشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همزمان با سراسر کشور مراسم شور نیکوکاری در تمامی مدارس شهرستان بهاباد برگزار شد

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر
همزمان با سراسر کشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همزمان با سراسر کشور مراسم شور نیکوکاری در تمامی مدارس شهرستان بهاباد برگزار شد