نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل ستاد پروژ ه مهر آموزش وپرورش شهرستان بهاباد

تشکیل ستاد پروژ ه مهر آموزش وپرورش شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان بهاباد ،ستاد پروژه مهر سال تحصیلی 92-91 شهرستان بهاباد به منظور برنامه ریزی وهماهنگی کلیه فعالیت ها وتمهید مقدمات باز گشایی مدارس بر اساس 6 محور سازماندهی ،تعمیر وتجهیز ،توجیه وتبلیغ ، تایید صلاحیت ،نظارت وارزیابی وانتصابات تشکیل شد در این جلسه عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش بر لزوم شاداب سازی مدارس وبه جا گذاشتن خاطره ای بسیار خوب در اذهان دانش آموزان در روز اول مهر ماه  تاکید نمود .در پایان جلسه  گلشن زاده دبیر ستاد ضمن تحویل  ابلاغ های مسئولین کمیته های 6 گانه خاطر نشان ساخت که باید مدیران مدارس نیز ستادهای پروژه مهر را در مدارس راه اندازی نمایند و کمیته نظارت وارزیابی می بایست بر این امر نظارت دقیقی داشته باشد .