نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه سازماندهی کلی نیروهای مقطع ابتدایی

برگزاری جلسه سازماندهی کلی نیروهای مقطع ابتدایی

در این جلسه آموزگاران با توجه به امتیازات مکتسبه آموزشگاه محل خدمت خود را انتخاب نمودند.