نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره مسابقات ورزشی آموزشگاههای ابتدایی شهرستان بهاباد

برگزاری جشنواره مسابقات ورزشی آموزشگاههای ابتدایی شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش بهاباد ، جشنواره مسابقات ورزشی آموزشگاههای ابتدایی شهرستان بهاباد که با حضور 186 ورزشکار در پنج رشته فوتسال ،والیبال ،دومیدانی ،دارت وطناب کشی  شروع شده بود روز پنج شنبه به کارخود پایان داد، در مراسم اختتامیه که ملکپور معاون فرماندار ، عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش ، مطیعی کارشناس تربیت بدنی ،مدیران مدارس واولیاءدانش آموزان حضور داشتند،رئیس آموزش وپرورش ضمن تقدیر وتشکر از دست اندرکاران برگزاری مسابقات گفت : استقبال دانش آموزان از مسابقات ورزشی بسیار خوب است منتهی باید آنان  علاوه بر ورزش کردن اخلاق ورزشی را نیز رعایت نمایند. در پایان این جشنواره جوایزی به تیم های برتر اهداء گردید .ضمنا نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد :

در فوتسال  از هفت تیم  شرکت کننده :تیم شاهد الف مقام اول ،تیم شهادت مقام دوم ،تیم شهید زمانی نژاد مقام سوم ،

در والیبال ازچهار تیم شرکت کننده:تیم شاهد الف مقام اول ،تیم شاهد ب مقام دوم ،تیم ادیب مقام سوم

در طناب کشی از پنج تیم شرکت کننده: تیم شاهد الف مقام اول ،تیم شهادت مقام دوم ،تیم ادیب مقام سوم

در دومیدانی از شش تیم شرکت کننده :  مقام اول ودوم از شاهد الف ،مقام سوم از شهید زمانی نژاد

در دارت از هفت تیم شرکت کننده :مقام اول ودوم از شاهد ب ،مقام سوم از دبستان ادیب