نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای ستاد

اعضای ستاد
حسن عبداللهیان- رئیس ستاد
عباسعلی خواجه رحیمی - دبیر ستاد
محمد مهدی محب زاده -
 عضو ستاد
مسعود باقری - عضو ستاد
حاج عباس کاظمیان - عضو ستاد 
محمد مطیعی - عضو ستاد 
عباس اسماعیل زاده  - عضو ستاد
محمد حسن امینی پور- عضو ستاد