نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی واجدین شرایط وام مهر رضا (ع) در خردادماه اعلام شد

اسامی واجدین شرایط وام مهر رضا (ع) در خردادماه اعلام شد
همکاران جهت تکمیل پرونده به کارشناسی امور رفاهی مراجعه فرمایند.
الف : بازنشستگان :
1-بتول لقمانی زاده
2-معصومه دهقان
3-سیدمحمدتقی موسوی
ب) شاغلین :
1-بتول السادات رضوی
2-زهرا خواجه بهابادی
3-محمد حسن بابائیان
4-سیدرضا میرابوالقاسمی
5-عباسعلی قاسمیان
6-حسین بابائیان
7-اصغر ابراهیمی پور