نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی واجدین شرایط دریافت وام مهر اما رضا(ع) اردیبهشت ماه 1389-مرحله چهارم

اسامی واجدین شرایط دریافت وام مهر اما رضا(ع) اردیبهشت ماه 1389-مرحله چهارم

1-علی اصغر موحدی نسب - اموزشگاه فنی آزادگان
2- زمزم حسنی احمد آبادی - دبیرستان فاطمه الزهرا(س)
3- غلامرضا نظری - آزمایشگاه مرکزی
4- ربابه امینی پور - دبستان شهید بهابادی
5- حسین احمدی علی آبادی  - راهنمایی توحید کریم آباد
6- منصوره بهابادی - دبیرستان زینب (س)
7- رضا باقر زاده - ایثار بنستان
8- حسین نیکروش  - موظفین
9- فاطمه بهابادی - بازنشسته
10- حسین محمدی- بازنشسته
همکاران محترم جهت تکمیل پرونده تا تاریخ 15/2/89 به واحد تعاون مراجعه فرمایند.
کارشناسی تعاون و امور رفاهی