نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی واجدین شرایط دریافت وام صندوق مهر رضا (ع) در تیرماه 89 اعلام شد

اسامی واجدین شرایط دریافت وام صندوق مهر رضا (ع) در تیرماه 89 اعلام شد

همکاران ذیل با در دست داشتن مدارک به اداره آموزش و پرورش ششهرستان بهاباد کارشناسی امور رفاهی مراجعه فرمایند


الف )شاغلین
1. ماه رخ امیری به شماره پرسنلی 73018637
2. حسن دهقان بهابادی به شماره پرسنلی 73071833
3. محمد حدادزاده بهابادی به شماره پرسنلی 73102225
4. فاطمه قاسم زاده به شماره پرسنلی 73101801
5. علیرضا خلیلی به شماره پرسنلی 73106007
6- مجید کریمیان به شماره پرسنلی 58513158
7- محمد باقری به شماره پرسنلی 27100061

ب )بازنشستگان
1. محمد علی قربانی به شماره پرسنلی 72862670
2. احمد گرانمایه به شماره پرسنلی 73102514
3. غلامرضا صالحی به شماره پرسنلی 73102560

مدارک مورد نیاز :
1. کپی شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده و ضامن
2. مبلغ 100000 ریال وجه نقد
3. پوشه و گیره